Hoe verloopt het proces na het indienen van mijn aanvraag?

De beslistermijn/subsidievaststelling voor een aanvraag mag wettelijk, 22 weken duren. De aanvraagprocedure zou sneller kunnen verlopen, indien de aanvraag compleet is (of in ieder geval zo compleet mogelijk).

Welke definitie wordt er gehanteerd voor een MKB-bedrijf?

Of uw bedrijf een mkb-onderneming is, hangt af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal. Bekijk de kaders in dit overzicht.

In de subsidiespelregels wordt als kader het ‘aantal werknemers’ genoemd. Betreft dit alleen de werknemers in Nederland?

Op de RVO-website spreekt men niet over een criteria van locatie, wel  over ‘loontrekkenden’. Het is dus zo dat iedereen die loon ontvangt wordt gezien als een medewerker.

Waarom wordt er beperkt tot het MKB bij de subsidiemodules ‘digitalisering 1’ en ‘externe consultancy’? Ook niet-MKB-bedrijven hebben deze kosten gemaakt.

Deze kosten (van digitalisering/ICT 1 en externe consultancy) beperken zich alleen tot het MKB bij de tegemoetkoming nog te maken kosten. Bij de tegemoetkoming gemaakte kosten niet, daar is het wél mogelijk voor niet-MKB bedrijven om in aanmerking te komen.

Hoeveel aanvragen mag een getroffen bedrijf/organisatie voor de BAR in totaal doen?

Per BAR-compensatieregeling kan een bedrijf kan één aanvraag doen (voor één of soms meerdere subsidiemodules). In totaal kunnen er dus twee aanvragen worden gedaan; één voor de gemaakte kosten en één voor de nog te maken kosten.

Is het mogelijk om kosten voor de opfristraining fytosanitaire controlemedewerker ook in te dienen voor de regeling ‘nog te maken kosten’? En zo ja, voor hoeveel personen?

Meerdere bedrijven moeten de opleiding fytosanitaire controlemedewerker nog volgen. De kosten hiervan kunnen probleemloos onder de nog te maken kosten opgevoerd worden (rekening houdend met een maximum aantal van 10 personen).

Daarnaast worden medewerkers, die de opleiding in 2022 gevolgd hebben, geacht in 2023 een opfristraining te volgen. Ook deze nog te maken kosten voor de opfristraining kunnen opgevoerd worden bij ‘opleidingen’. Het maximum aantal personen van 10 blijft hier ook van toepassing.

Het is wel belangrijk dat de nog te maken kosten vallen binnen de referentieperiode van deze regeling; van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023.

Komen de kosten voor aanschaf van hardware als keurkarren, inspectiematerialen en toebehoren (t.b.v. het bedrijfscontrolesysteem) in aanmerking voor vergoeding?

In de publicatie van de BAR-regelingen in de Staatscourant worden de subsidiabele kosten van producten benoemd bij de modules voor aanpassing van ICT-infrastructuur en bij transportondernemingen. Of de kosten van deze producten als subsidiabel worden gezien, hangt af van de regeling en de module. Zo wordt er bij hoofdstuk 4 (aanpassing van ICT-infrastructuur), artikel 4.5 omschreven wat subsidiabele kosten zijn. Hier wordt omschreven dat de kosten voor de aanschaf van producten hieronder vallen, mits deze noodzakelijk zijn voor douaneaangiften. Als dit het geval is, worden deze producten gezien als subsidiabel.

Voor de volledigheid vindt u hieronder de:

Meerdere bedrijven hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Bedrijfserkenning. Is daar een vergoeding voor aan te vragen?

Nee, dat kan niet. Dit zijn geen kosten die onder de subsidiabele activiteiten of kosten vallen. Dit geldt overigens wel voor de gevolgde opleiding fytosanitaire controlemedewerker en de opfriscursus die men hiervoor gaat krijgen.

Kunnen kosten voor opleidingen gericht op zaken doen met het VK ook gefaciliteerd worden vanuit het BAR EU-handelsprogramma?

Als een opleiding expliciet gericht is op het VK, kan deze niet vanuit het BAR EU-handelsprogramma gefaciliteerd worden. Is de opleiding gericht op een combinatie van VK en andere markten dan biedt het BAR EU-handelsprogramma wel mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de RVO.

In welke volgorde worden de aanvragen via de BAR-compensatieregelingen in behandeling genomen?

De aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum behandeld. Wees er daarom snel bij.