Voorbereiding bedrijven op Brexit zakt in

Rijksoverheid – Nederlandse bedrijven zijn minder op de hoogte en minder voorbereid op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. Dit blijkt uit nieuw onderzoek uitgevoerd door Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aan het onderzoek deden 400 Nederlandse bedrijven mee die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.

In februari 2020 is de Brexit in een nieuwe fase beland. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten en onderhandelt momenteel met de EU over de nieuwe relatie. Gedurende de afgelopen drie jaar waren ongeveer vier op de vijf bedrijven (82%) die zakendoen met het VK redelijk tot zeer goed op de hoogte van Brexit. Maar dit aandeel is in 2020 gedaald tot ongeveer de helft (49%).

Bedrijven treffen ook minder voorbereidingen voor de Brexit. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder bedrijven die zich een beetje tot in zeer grote mate voorbereiden (gedaald van 76% naar 60%). Het aantal bedrijven dat goed is voorbereid, is nagenoeg gelijk gebleven (32% in 2019 naar 31% 2020).

Brexit en corona

Ondanks de coronacrisis blijven bedrijven de ernst van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk inzien. Ongeveer een derde van de bedrijven met een (in)directe relatie ziet Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk nog steeds als een probleem voor het bedrijf. Een kwart van de bedrijven met een directe relatie (25%) en een kleiner deel van de bedrijven met een indirecte relatie (17%) menen dat Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk vanwege de coronacrisis een klein probleem is geworden.

Verwachtingen

Ongeveer een derde van de bedrijven met een directe als indirecte zakenrelatie met het Verenigd Koninkrijk verwacht dat er dit jaar een verlenging van de overgangsregeling komt. Bijna een kwart van de bedrijven (23%) met een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk denkt dat er een zeer beperkt akkoord gesloten wordt en 14% denkt dat het niet lukt om afspraken te maken voor het einde van het jaar.

Aflopen overgangsperiode

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven geen verlenging te wensen. De EU en het Verenigd Koninkrijk hadden hiertoe gezamenlijk moeten besluiten voor 1 juli. Hiermee is nu zekerheid dat de overgangsperiode op 31 december zal aflopen. Er is binnen het terugtrekkingsakkoord geen mogelijkheid meer om tot verlenging over te gaan. Ondernemers hebben nog tot 31 december 2020 om zich voor te bereiden op de nieuwe relatie en situatie. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met toeleveranciers en afnemers, het zorgen voor een douanenummer (EORI) en het transport goed te regelen. Voor tips en meer informatie kunnen ondernemers terecht op www.brexitloket.nl. Hier kunnen zij de Brexit Impact Scan invullen om te kijken welke maatregelen zij nu al kunnen en moeten treffen.

Brexit: verlenging overgangsperiode van de baan; gevolgen Nederlandse havens direct na 31 december 2020

Portbase – Het VK heeft op 31 januari 2020 de EU verlaten. Vanaf dat moment geldt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven uit de EU en het VK verandert er in deze periode vrijwel niets. Ze hebben tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

Overgangsperiode
De overgangsperiode had verlengd kunnen worden als beide partijen dit voor 1 juli 2020 overeen waren gekomen. De Britten hebben echter aangegeven dit niet te willen doen. Nu de termijn van 1 juli verstreken is kan de overgangsperiode niet meer onder het Terugtrekkingsakkoord worden verlengd.

Nieuwe relatie
Dit betekent dat er tot het najaar tijd is om afspraken over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK te maken. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten eerst worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over een nieuwe handelsrelatie, dan vallen beide partijen aan het eind van de overgangsperiode terug op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (o.a. hogere invoerrechten, regels voor productacceptatie). Op dit moment lopen de onderhandelingen stroef en op belangrijke dossiers liggen de inzichten van het VK en de EU nog ver uit elkaar. Beide partijen hebben toegezegd dat zij intensiever gaan onderhandelen.

Douaneformaliteiten per 1 januari 2021 een feit
Wat de uitkomsten van de onderhandelingen ook zullen worden, bedrijven krijgen altijd te maken met douaneformaliteiten. Ook als het wel tot een handelsrelatie komt. Kijk bijvoorbeeld naar landen als Noorwegen en Zwitserland. Daar zijn verregaande handelsrelaties mee en ook voor die landen gelden douaneformaliteiten zoals aangiften.
Na beëindiging van de huidige overgangsperiode is dus per 1 januari 2021 van en naar het Verenigd Koninkrijk géén vrij verkeer van goederen meer mogelijk. Dat geldt zowel voor de shortsea als voor de ferry. Bedrijven moeten zich voorbereiden op deze nieuwe werkelijkheid.

Kijk voor meer informatie op www.getreadyforbrexit.eu

Brexit – Verenigd Koninkrijk kondigt gefaseerde douanecontroles aan

Evofenedex.nl – Ook op douanegebied verlopen de onderhandelingen over de brexit lastig. Een aantal zaken is wel uit onderhandeld maar op andere gebieden bestaat nog grote onzekerheid. Zoals het toepassen van de oorsprongsregels en de wederzijdse erkenning van de vergunning voor Authorised Economic Operator. De Nederlandse Douane maakt zich dan ook zorgen over de voorbereidingen aan Britse kant. Ook omdat er naar verwachting niet op tijd genoeg Britse douanebeambten beschikbaar zijn. evofenedex en de European Shippers` Council roepen de onderhandelaars daarom op nog eens kritisch naar de plannen te kijken.

Waarschijnlijk om deze reden hebben de Britten een document opgesteld, waarin een fasering van controles en douaneprocedures wordt aangekondigd. Je zou dit een ingroeimodel kunnen noemen. In de eerste fase (tot april 2021) krijgen bedrijven (afhankelijk van productsoorten) maximaal zes maanden tijd om hun douaneformaliteiten af te ronden. Controles vinden in beginsel alleen plaats op goederen met een hoog risico en op accijnsgoederen als alcohol en tabak. Bedrijven moeten zelf bepalen volgens welke methode zij btw bij invoer gaan betalen. In de tweede fase (vanaf april 2021) moeten gezondheidscertificaten voor dierlijke en plantaardige goederen worden aangeleverd. In de derde fase (vanaf juli 2021) moet bij binnenkomst aangifte worden gedaan en moeten alle veiligheidsgegevens worden aangeleverd. Ook worden vanaf dat moment de controles op landbouwgoederen opgevoerd.

Gevolgen voor bedrijfsleven
De matiging van douanecontroles levert bijzonder weinig winst op omdat gemiddeld slechts een procent van de totale goederenstroom fysiek wordt gecontroleerd. Voor de doorstroming bij aankomst op het vaste land van het Verenigd Koninkrijk (VK) is de matiging wel positief. Belangrijk is dat de samenwerking met de douane in de lidstaten van de Europese Unie (EU) gewaarborgd wordt. Als bijvoorbeeld in het VK auto-onderdelen uit Nederland worden ingebouwd in een auto, moet de Britse douane bevestigen dat die onderdelen in de auto zitten als deze vanuit het VK wordt overgebracht naar Nederland. Alleen met een juiste aftekening van de douane is een vermindering van invoerrecht te verkrijgen bij terugkeer in Nederland. Een ander voorbeeld is dat als de Britten keuringen van dieren achterwege zouden laten, het importeren daarvan in de EU zal worden geweigerd.

Btw-regeling onduidelijk
De regeling van btw is tot nu toe erg onduidelijk. Ondernemers en hun dienstverleners moeten weten waar zij aan toe zijn. De controles na zes maanden in het voorstel kunnen er ook toe leiden dat je bepaalde zaken niet meer kunt bewijzen en dus een risico loopt. Ten slotte schuurt de regeling met de regeling die is voorgesteld voor het ferryverkeer. De regeling die Portbase hiervoor heeft ontworpen gaat uit van het geregeld zijn van formaliteiten, óók in het VK. Anders worden goederen niet op de ferry toegelaten. In de eerste fase gaan de Britten niet uit van een dergelijke situatie en mag volgens hen de aangifte later worden gedaan.

De Europese onderhandelaars moeten zich in elk geval realiseren dat samenwerking tussen douaneautoriteiten ook voor het bedrijfsleven nodig is. Daarom roepen evofenedex en de European Shippers` Council de onderhandelaars op de voorstellen nog eens kritisch door te nemen.

Verzoek om overgangsperiode Brexit te verlengen

Tln.nl – Gezien de stroeve onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) over de toekomstige (handels)relatie, heeft TLN samen met zes andere ondernemersorganisaties in Europa voorgesteld de huidige overgangsperiode, die vooralsnog eindigt op 31 december 2020, te verlengen.

Samen met FNTR (Frankrijk), BGL (Duitsland), NLA (Nordics), FEBETRA (België), ZMPD (Polen) en FinMobility (Finland) heeft TLN zijn zorgen geuit aan het adres van de onderhandelingsdelegatie. De transport- en logistieke sector heeft allereerst duidelijkheid en vervolgens tijd nodig om zich gedegen voor te kunnen bereiden op de nieuwe (handels)relatie tussen het VK en de EU. De moeizame dialoog tussen het VK en de EU doet echter vrezen dat die gewenste duidelijkheid er niet snel komt, waardoor een ‘no deal’ een steeds reëler scenario wordt.

Negatieve impact
Zo’n ‘no deal’, het resultaat als de VK en EU er definitief niet uitkomen met elkaar, willen de zeven ondernemersorganisaties koste wat het kost voorkomen, vanwege de verwachte negatieve impact van dit resultaat op de sector. Corona, in combinatie met een mogelijke recessie, zet al een enorme druk op transport- en logistieke bedrijven. Een ‘no deal’ zou deze druk alleen maar doen laten toenemen. Onwenselijk, aldus de ondernemersorganisaties.

Vierde ronde
Het verzoek om de overgangsperiode te verlengen, valt net voor de belangrijke vierde ronde van de onderhandelingen tussen het VK en de EU. Inzet van de zeven ondernemersorganisaties is een verlenging van minimaal 1 maar liefst 2 jaar, om zo voldoende tijd te creëren voor een degelijk (handels)akkoord én een gedegen voorbereiding vanuit de sector.

Brexit een feit, via Portbase bent u goed voorbereid

Portbase.com – Nu de Brexit een feit is, onderhandelen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuwe handelsrelatie. Wat hiervan ook de uitkomst is: u krijgt altijd te maken met douaneformaliteiten. Na beëindiging van de huidige overgangsperiode is per 1 januari 2021 van en naar het Verenigd Koninkrijk géén vrij verkeer van goederen meer mogelijk. Dat geldt zowel voor de shortsea als voor de ferry.

U heeft zich geabonneerd op een of meerdere Portbase-services voor de ketenbrede ‘Get Ready for Brexit’ oplossing: Melding Import Documentatie, Melding Export Documentatie (inclusief Track & Trace Export) en/of Import Status. Door het gebruik ervan kunt u ook na 1 januari 2021 snel via de Nederlandse havens blijven vervoeren. Een aantal shortsea-terminals zet de services nu reeds in voor het vervoer van en naar andere landen buiten de EU.

Portbase Support
Vanzelfsprekend helpen wij u op weg om makkelijk en snel met onze Get Ready for Brexit-services aan de slag te gaan. Op onze Portbase Support pagina’s vindt u onder meer handige instructievideo’s, handleidingen en de antwoorden op veel gestelde vragen.

Meer Portbase-services na de Brexit
Portbase biedt nog meer services die uw douanezaken na de Brexit aanzienlijk vereenvoudigen. Bijvoorbeeld de service Melding Voedsel en Waren voor het aangeven van veterinaire lading. Deze is na de Brexit zowel te gebruiken voor het containervervoer als het transport van lading in trailers. Specifiek voor het containervervoer zijn beschikbaar de services Transitaangifte voor nadere aangiften, Inspectieportaal voor een compleet beeld van eventuele douanecontroles, Melding Domproc voor het gebruik van vereenvoudigde douaneregelingen en Ladinginformatie voor direct inzicht in de eigen Bills of Lading (B/L’s) aan boord van schepen. Nadere informatie over iedere service vindt u op de servicepagina’s op onze website. Daar kunt u zich ook direct opgeven voor deelname.

De Brexit is een feit

Portbase.com – In navolging van het Britse Parlement heeft het Europese Parlement ingestemd met het Brexit akkoord en is het VK op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) uit de EU gestapt. De Brexit is daarmee een feit. Vanaf nu treedt een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor de Nederlandse havens en bedrijven in de logistieke ketens verandert er op dit moment nog niets. Zij blijven hun goederen vervoeren op de manier waarop ze dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Douaneformaliteiten gaan in na de overgangsfase.

In de overgangsfase gaan de EU en het VK afspraken maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020. Welke afspraken er ook gemaakt worden, er komen onherroepelijk douaneformaliteiten. Bedrijven kunnen de periode tot en met 31 december gebruiken om zich voor te bereiden op deze nieuwe werkelijkheid. Zorg dat u tijdig klaar bent. Alleen samen voorkomen wij vertragingen.

Hoofdaandachtspunten bij onderhandelingen toekomstige relatie VK – EU

evofenedex – Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het van groot belang dat de handel met het Verenigd Koninkrijk zo eenvoudig en efficiënt mogelijk blijft verlopen en dat de toegang tot de Britse markt voor handel en investeringen gegarandeerd blijft. Namens de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven geeft ondernemersvereniging evofenedex minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een aantal belangrijke zaken mee met betrekking tot de komende onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over het bilaterale akkoord dat de toekomstige onderlinge relaties moet gaan regelen.

evofenedex heeft zeven hoofdaandachtspunten als het gaat om nieuwe handelsafspraken. Zo moeten er voor een gelijk speelveld met uniforme regels en vrije marktoegang na afloop van de transitieperiode voldoende waarborgen zijn voor een gelijk speelveld, zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat tussen Europese en Britse bedrijven.

Tarieven en quota uit den boze
Steven Lak, voorzitter van evofenedex, stelt in een brief aan minister Kaag dat hij over het punt van geen invoerheffingen kort kan zijn. ”In principe zijn tarieven en quota uit den boze en een gelijk speelveld moet worden gegarandeerd. Daar waar tarieven moeten worden opgelegd, moeten deze tot een minimum worden beperkt, om te voorkomen dat zij een zo vrij mogelijk verkeer van goederen hinderen. Ook kan het niet zo zijn, dat Nederlandse producten, of het nu gaat om tomaten of babyspeelgoed of machines, na de afloop van de overgangsfase niet meer op de Britse markt worden toegelaten.”

Gezien het Nederlandse handelsvolume met het VK zullen de handelingen bij de douane met circa 30 procent stijgen. Een goede samenwerking tussen de douanes van het VK, Nederland en andere EU-lidstaten aan de buitengrens moet daarom worden gewaarborgd, zodat toezicht en handhaving kunnen plaatsvinden zonder dat dit tot vertragingen en overbodige administratie leidt. Ook zou het goed zijn als zowel het VK als de EU de formaliteiten onderbrengt bij één loket, waar bedrijven terecht kunnen voor al hun douaneformaliteiten.

De waarborg voor efficiënt goederenvervoer is voor ondernemersvereniging evofenedex een ander cruciaal punt. Het VK is de derde handelspartner van Nederlandse bedrijven en de tweede zelfs qua toegevoegde waarde. “De Nederlandse lucht- en zeehavens zien kansen in het vertrek van het VK uit de EU, maar hebben vooral zorgen over de problemen en vertragingen die hier mogelijk uit voortvloeien. Veel voorwerk is reeds gedaan met behulp van het samenwerkingsverband ‘get ready for brexit’. Desalniettemin moeten we zijn voorbereid op onverwachte scenario’s en de gevolgen van problemen van ketenpartners elders uit Europa die minder goed zijn voorbereid. Daarom is het belangrijk dat alle afspraken die raken aan het vervoer van goederen, de toegang tot de vervoersmarkt, inclusief de uitzondering voor het eigen vervoer, en optimaal gebruik van luchtruim, spoor en havens zijn gewaarborgd”, aldus Lak.

Afstemming over belastingbeleid en minimale administratieve
Ondernemers worden direct geraakt door een veranderd btw-regime. Het zou optimaal zijn wanneer de Britten besluiten aansluiting te houden met het Europese kader. Als ondernemersorganisatie weet evofenedex hoe complex en divers de huidige administratieve lasten nu al zijn bij import of export van of naar de Europese Unie. “Daarom pleiten wij voor een ‘administratieve lasten toets’ aan het einde van de onderhandelingen, zodat overbodige procedurestappen die door de complexiteit van de onderhandelingen zijn toegevoegd, tijdig kunnen worden geschrapt indien zij op andere wijze (kunnen) worden ingevuld”, schrijft Lak.

Tot slot pleit evofenedex ervoor om bij alle grote veranderingen op het gebied van handel en transport die nu nog niet voorzien zijn, een implementatie- en communicatieperiode van tenminste 9 maanden af te spreken zowel in de EU als in het VK. “In die periode kunnen ondernemers goed worden voorgelicht en kunnen zij zich voorbereiden om compliant te zijn. Een implementatietermijn betekent naar ons inzicht dat vorderingen,(bijvoorbeeld ten aanzien van importtarieven of btw, over deze periode niet kunnen plaatsvinden, ook niet achteraf.”

 

Dealen met brexit: Vijftig acties voor ondernemers in 2020

evofenedex – De uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) is vanaf vrijdag 31 januari middernacht een feit. Door de brexit zal de handel met het VK voor een groot aantal aspecten veranderen, vanaf 1 januari volgend jaar. Tot eind van dit jaar  verandert er voor bedrijven vrijwel niets, omdat is afgesproken dat het VK in 2020 nog blijft aansluiten bij Europese regelgeving.

Bart Jan Koopman, directeur evofenedex licht toe: “Er is nu duidelijkheid voor ondernemers. Het vertrek van het VK uit de EU heeft logistieke en economische gevolgen per 1 januari 2021, deal of geen deal, omdat dan de overgangsperiode afloopt. Het VK wordt immers een derde land. Er resteren dus vanaf morgen, 1 februari, nog 334 dagen om uw bedrijf goed voor te bereiden op de gevolgen van de brexit. Een tijdige en goede voorbereiding scheelt veel problemen als de overgangsperiode ten einde is.”

Veel mkb-bedrijven hebben nog geen ervaring met importeren en exporteren buiten de Europese Unie. Daar komt op het gebied van douane en compliance heel wat bij kijken. Voor deze ondernemers heeft ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex een stappenplan opgesteld met vijftig concrete acties. Ondernemers kunnen hiermee direct aan de slag. Alle belangrijke punten op het gebied van import en export staan er in.

 

Importheffingen en invoerquota uit den boze na brexit

evofenedex.nl – Er mogen geen importheffingen en importquota worden ingevoerd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na de brexit (vanaf 31 januari middernacht). Die oproep heeft evofenedex gedaan in een brief aan minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel. De handel met de andere kant van het Kanaal moet “zo eenvoudig en efficiënt mogelijk” blijven verlopen. De brief bevat ook een aantal andere aanbevelingen aan de minister. Lees het hele bericht en download de brief op evofenedex.nl.

Brexit is een feit, nu een goed handelsakkoord

portofrotterdam.com – Na de instemming van het Europees Parlement met het uittreedverdrag afgelopen woensdag zal op 31 januari 2020 het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel de Europese Unie verlaten. Deze keuze zal gevolgen hebben voor de handel tussen Rotterdam en het VK. Afhankelijk van de voorwaarden voor nieuwe samenwerking tussen het VK en de EU zullen nieuwe formaliteiten, tarieven en kwaliteits- en milieustandaarden de ongehinderde handel bemoeilijken. Tot in ieder geval 31 december 2020 zal er nog niets veranderen want dan geldt een transitieperiode.

Tijdens die transitieperiode gaan de EU en het VK onderhandelen over de samenwerking na 31 december 2020. Voor de haven van Rotterdam is het cruciaal dat in een dergelijk verdrag wordt geregeld dat de in-, uit- en doorvoer zo makkelijk mogelijk kan doorgaan. Dat vraagt om zoveel mogelijk gelijksoortige voorwaarden voor de douane, veterinaire en fytosanitaire formaliteiten in het VK en de EU. Door de haven van Rotterdam rijden er per dag rond de 3000 vrachtauto’s op en van de ferry terminals en wordt er jaarlijks ruim 40 miljoen ton lading geïm- en geëxporteerd.

De haven van Rotterdam heeft zich samen met de Portbase, de douane, Rijkswaterstaat en de ferry terminals zo goed mogelijk voorbereid op de Brexit. Door gebruik te maken van Portbase is het mogelijk om zonder oponthoud te blijven exporteren en importeren. Het is daarvoor wel van belang dat alle partijen in de keten zich registeren bij Portbase. Welke vorm van samenwerking er ook gaat komen, er zal een extra formaliteitencontrole komen, dus nu aanmelden bij Portbase is een no-regret investering.

Eind 2020 kan er wederom, net als eerder op 29 maart, 12 april en 31 oktober 2019 een harde Brexit plaatsvinden indien de EU het VK geen handelsakkoord hebben bereikt of indien er geen helderheid is over verlenging van de transitieperiode. In dat geval zullen de haven van Rotterdam, douane, Rijkswaterstaat, gemeente en NVWA wederom maatregelen treffen om de Brexit impact zo veel als mogelijk te beperken.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gedrag van bezoekers in kaart te brengen, te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Klik op 'voorkeuren aanpassen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier | Sluiten
Voorkeuren aanpassen