Worden interne kosten, zoals uren van sales-, IT- en operationele teams die aan de Brexit hebben gewerkt ook als subsidiabel gezien?

Nee, helaas niet. De BAR-compensatieregelingen dekken alleen kosten van derden ex. BTW. Hier vallen dus geen interne kosten onder, zoals loonkosten van eigen werknemers.
Let op! Onder Module 1: Voorlichtingscampagnes, zijn wel de kosten voor extern ingehuurd tijdelijk personeel subsidiabel.

Is bij de aanvraag voor de BAR-compensatieregeling voor reeds gemaakte kosten een de-minimisverklaring nodig?

Bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling ’reeds gemaakte kosten’ hoeft geen de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Wat houdt de de-minimusverklaring in?

De ondernemer verklaart in de-minimisverklaring  dat zijn onderneming in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor niet meer ‘staatssteun’ heeft ontvangen dan is toegestaan onder de Europese kaders. De maximale bedragen hiervoor zijn:

 • Landbouwsector: €20.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1408/2013 jo. Verordening 316/2019)
 • Visserij & Aquacultuur: €30.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 717/2014)
 • Andere Onderneming €200.000,- (Art. 3 lid 2 EU Verordening 1407/2013)

Als de ondernemer in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wel steun heeft ontvangen maar nog niet boven het maximale bedrag kan hij alleen nog het resterende bedrag aan steun ontvangen.

Deze de-minimus verklaring is alleen van toepassing bij een aanvraag via de BAR-compensatieregeling “nog te maken kosten” voor de module 1:Voorlichtingscampagnes.

Hoe verloopt het aanvraagproces via de BAR-compensatieregeling ‘nog te maken kosten’?

 1. Voor de BAR compensatieregeling ‘Nog te maken kosten’ moet een aanvrager de offertes indienen (vóór 13 januari 2023) van de beoogde kosten die men voorziet te gaan maken voor activiteiten die plaatsvinden binnen de referentieperiode, namelijk van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2023. Handig is om in de omschrijving van de offerte al aan te geven wanneer de activiteit plaatsvindt (geen vereiste, maar het maakt het beoordelen wel makkelijker). Tijdens de vaststelling van de subsidie is het belangrijk dat deze activiteiten al betaald zijn (dit zou dus na 1 juni kunnen zijn, maar wél voor de subsidievaststelling!).
 2. Wanneer de aanvraag wordt toegekend moet de aanvrager de kosten daadwerkelijk gaan maken.
 3. De aanvrager moet vóór 1 juni 2023 het subsidievaststellingsverzoek indienen. In dit verzoek vraagt RVO de aanvrager om, middels onder andere betaalbewijzen, te onderbouwen wat de werkelijke kosten van de activiteiten zijn geweest.
 4. Nadat RVO naar de onderbouwende stukken heeft gekeken en de subsidie heeft toegekend aan de aanvrager, zal RVO overgaan tot uitbetaling van de subsidie. Wanneer er binnen de gestelde deadline geen betaalbewijzen worden aangeleverd, maakt de ondernemer geen aanspraak meer op de subsidie en zal het subsidiebedrag op 0 worden vastgesteld. Het is ook mogelijk dat de RVO op basis van de aangeleverde stukken, de subsidie lager vaststelt dan in eerste instantie goedkeuring voor is gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld indien maar een deel van de beoogde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

NB: de RVO werkt niet met een voorschot. De uitbetaling vindt pas plaats wanneer de vaststellingsverzoeken zijn beoordeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Hoeveel aanvragen mag een getroffen bedrijf/organisatie voor de BAR in totaal doen?

Per BAR-compensatieregeling kan een bedrijf één aanvraag doen (voor één of soms meerdere subsidiemodules). In totaal kunnen er dus twee aanvragen worden gedaan; één voor de gemaakte kosten en één voor de nog te maken kosten.

Met wie kan ik contact opnemen als ik mij gedurende het aanvraagproces voor de BAR-compensatieregeling niet herken in de gestelde kaders of aanloop tegen vragen?

Bij vragen kunnen bedrijven en organisaties bellen naar het algemene nummer van RVO: 088 042 42 42. U kunt ook via de email uw vraag indienen via het RVO-contactformulier. U krijgt dan binnen 3 werkdagen reactie.

De klantcontactmedewerkers van de RVO kunnen uw algemene vragen over de BAR-bedrijfslevenregeling beantwoorden.

Let op!

 • Bij inhoudelijke vragen wordt u via de email of een terugbelverzoek gekoppeld aan de RVO-collega’s van het BAR-Team.
 • Het contact zal niet direct met de beoordelaar zijn.

Meer informatie over contact opnemen rond de BAR-compensatieregelingen vindt u hier.

 

Hoe vraag ik een BAR-compensatieregeling aan?

Volg de volgende stappen om een aanvraag te doen:

 1. Ga naar mijn.rvo.nl
  1.  Tegemoetkoming nog te maken kosten (aanvragen niet meer mogelijk) of
  2.  Tegemoetkoming gemaakte kosten (sluit 31 maart 2023 17.00 uur)
 2.  Kies op deze pagina voor de knop ‘Subsidie aanvragen’. Bent u eerder al een aanvraag gestart? Ga dan naar ‘Aanvraag beheren’
 3.  Log in met eHerkenning. U gaat nu automatisch naar ‘Mijn dossier’

Wat was de deadline voor het indienen van een aanvraag voor de BAR-compensatieregeling ‘nog te maken kosten’?

De sluitdatum voor de aanvraag nog te maken kosten was 13 januari 2023 om 17:00.

Waar vind ik alle informatie over de BAR-compensatieregeling voor ‘nog te maken kosten’?

Kijk hiervoor op de website van de RVO via: BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten (rvo.nl).

Wat is de deadline voor het indienen van aanvraag voor de BAR-compensatieregeling ‘gemaakte kosten’?

De sluitdatum voor de aanvraag reeds gemaakte kosten is 31 maart 2023 om 17:00.